Edictes (també publicats al DOGC)

Exercici: 2022 Bop: 17-0 Edicte: 423 AJUNTAMENT DE JUIÀ - Aprovació definitiva del pressupost per a l'exercici 2022
Exercici: 2021 Bop: 246-0 Edicte: 10911 AJUNTAMENT DE JUIÀ - Aprovació inicial del pressupost general per a l'exercici 2022
Exercici: 2021 Bop: 233-0 Edicte: 10071 AJUNTAMENT DE JUIÀ - Aprovació definitiva d'un expedient de modificació de crèdit
Exercici: 2021 Bop: 210-0 Edicte: 8992 AJUNTAMENT DE JUIÀ - Nomenament d'un funcionari interí
Exercici: 2021 Bop: 199-0 Edicte: 8532 AJUNTAMENT DE JUIÀ - Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdit núm. 7/2021 del pressupost municipal
Exercici: 2021 Bop: 145-0 Edicte: 6542 AJUNTAMENT DE JUIÀ - Convocatòria per a l'elecció del jutge de pau titular
Exercici: 2021 Bop: 142-0 Edicte: 6432 AJUNTAMENT DE JUIÀ - Aprovació definitiva de l'Ordenança reguladora de la taxa per aprofitament especial del domini públic local a favor d'empreses explotadores de serveis de subministraments d'interès general
Exercici: 2021 Bop: 128-0 Edicte: 5839 AJUNTAMENT DE JUIÀ - Exposició pública del Compte general de l'exercici 2020
Exercici: 2021 Bop: 116-0 Edicte: 5249 AJUNTAMENT DE JUIÀ - Aprovació de la bandera de Juià
Exercici: 2021 Bop: 105-0 Edicte: 4568 AJUNTAMENT DE JUIÀ - Aprovació inicial d'un projecte d'urbanització