Edictes (també publicats al DOGC)

Exercici: 2020 Bop: 169-0 Edicte: 6198 DIPUTACIÓ DE GIRONA - Aprovació inicial de la relació de propietaris, béns i drets afectats per l'expropiació derivada de l'execució del projecte constructiu d'obres de Condicionament d'un tram de la carretera GIV-6708, de Celrà a Juià, entre el PK 0+680 i 1+000, terme municipal de Juià (Exp. 2020/7055)
Exercici: 2020 Bop: 169-0 Edicte: 6191 DIPUTACIÓ DE GIRONA - Aprovació definitiva del projecte constructiu d'obres de condicionament d'un tram de la carretera GIV-6708, de Celrà a Juià, entre el PK 0+680 i 1+000, terme municipal de Juià (Núm. expedient 2020/3818)
Exercici: 2020 Bop: 141-0 Edicte: 4997 AJUNTAMENT DE JUIÀ - Aprovació inicial de la memòria valorada de consolidació del castell de Juià fase 2020
Exercici: 2020 Bop: 138-0 Edicte: 4868 AJUNTAMENT DE JUIÀ - Exposició pública del Compte general de l'exercici 2019
Exercici: 2020 Bop: 134-0 Edicte: 4814 AJUNTAMENT DE JUIÀ - Aprovació inicial dels expedients de modificació de crèdit 2/2020 i 3/2020
Exercici: 2020 Bop: 106-0 Edicte: 3269 DIPUTACIÓ DE GIRONA - Aprovació inicial del projecte constructiu d'obres de condicionament d'un tram de la carretera GIV-6708, de Celrà a Juià, entre el PK 0+680 i 1+000, terme municipal de Juià
Exercici: 2020 Bop: 87-0 Edicte: 2691 XARXA LOCAL DE MUNICIPIS DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA (XALOC) - Aprovació dels padrons d'aigua del primer trimestre de 2020 dels Ajuntaments de Juià i Bolvir
Exercici: 2020 Bop: 87-0 Edicte: 2606 AJUNTAMENT DE JUIÀ - Informació pública de sol·licitud d'inici d'expedient de renúncia de titularitat d'un nínxol
Exercici: 2020 Bop: 76-0 Edicte: 2419 AJUNTAMENT DE JUIÀ - Informació pública de la Memòria valorada de construcció d'una marquesina a la ctra. de Juià
Exercici: 2020 Bop: 23-0 Edicte: 624 AJUNTAMENT DE JUIÀ - Informació pública de sol·licitud de canvi de titularitat del nínxol 20 cel·la 1